Các Trường Liên Kết

ĐẠI HỌC SUN MOON HÀN QUỐC

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 5.280.000 won

KTX: 760.000 won

 

Học phí: 5.280.000 won

KTX: 760.000 won

 

Liên hệ

ĐAI HỌC QUỐC GIA CHONBUK

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 5.200.000 won

KTX: 1.000.000 won

Học phí: 5.200.000 won

KTX: 1.000.000 won

Liên hệ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA GANGNEUNG- WONJU

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 4.800.000 won

KTX: 3.100.000 won

 

Học phí: 4.800.000 won

KTX: 3.100.000 won

 

Liên hệ

ĐẠI HỌC JOONGBU

Liên hệ

Mới cập nhật

- Chi phí: 4.600.000 won

- KTX: 1.600.000 won

- Chi phí: 4.600.000 won

- KTX: 1.600.000 won

Liên hệ

ĐẠI HỌC KEIMYUNG

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 4.800.000 won

KTX: 2.000.000 won

 

Học phí: 4.800.000 won

KTX: 2.000.000 won

 

Liên hệ

ĐẠI HỌC AJOU

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 5.600.000 won

KTX: 1.000.000 won

 

Học phí: 5.600.000 won

KTX: 1.000.000 won

 

Liên hệ

ĐẠI HỌC CHUNG ANG

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 6.000.000 won

KTX: 1.674.000 won

Học phí: 6.000.000 won

KTX: 1.674.000 won

Liên hệ

ĐẠI HỌC SEJONG

Liên hệ

Mới cập nhật

Học phí: 6.400.000 won

KTX: 350.000 won

Học phí: 6.400.000 won

KTX: 350.000 won

Liên hệ

ĐẠI HỌC YONSEI HÀN QUỐC

Liên hệ

Mới cập nhật

- Học phí: 6.920.000 won

- KTX: 1.785.000 won

- Học phí: 6.920.000 won

- KTX: 1.785.000 won

Liên hệ

ĐẠI HỌC KOREA HÀN QUỐC

Liên hệ

Mới cập nhật

- Học phí: 6.640.000 won

- KTX: 1.200.000 won

- Học phí: 6.640.000 won

- KTX: 1.200.000 won

Liên hệ

ĐẠI HỌC CHUNGWOON

Liên hệ

Mới cập nhật

- Học phí: 4.400.000 KRW

- KTX: 1.500.000 KRW

- Học phí: 4.400.000 KRW

- KTX: 1.500.000 KRW

Liên hệ

ĐẠI HỌC HONGIK

Liên hệ

Mới cập nhật

- Học phí: 6.200.000 KRW

- KTX: 1.300.000 KRW

- Học phí: 6.200.000 KRW

- KTX: 1.300.000 KRW

Liên hệ