150 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN ÔN THI TOPIK II

III. 추측 DỰ ĐOÁN, PHỎNG ĐOÁN

16. A + /ㄴ가 보다 : có thể dịch là : “ hình như có , có vẻ”
V +
보다

- 몸이 좀아픈가 봐요.
Có vẻ như cô ấy không được khỏe.
-
시험 점수가 좋은 보니까 공부를 했나 봐요.
Điểm thi không tốt nên có vẻ như bạn không học bài nhỉ

17. V +
같다 : Dùng ở thì hiện tại , có thể dịch là : hình như, có lẽ, có vẻ ( thể hiện sự phỏng đoán , hoặc không chắc chắn)
: 오늘 날씨가 어떨까? Hôm nay thời tiết thế nào?
: 하늘이 흐린 것을 보니 비가 같아. Nhìn trời âm u có lẽ là sẽ mưa
: 남자 친구 만나 보니까 어때 ? Gặp bạn trai tôi xong bạn thấy sao?
: 정말 멌있는 같아 . Có vẻ ngầu đấy chứ

18. V +
테니() : Thể hiện sự dự đoán về tương lai hay ý chí của người nói. Có thể dịch là : sẽ…nên...
: 내일이면 합격자 발표가 있는데 정말 떨린다. Nếu là ngày mai mới có kết quả nhưng chắc tôi rớt quá
: 좋은 결과가 있을 테니까 걱정하지 말고 기다려 . Kết quả sẽ ổn nên đừng có lo mà chờ tiếp đi
: 이번에 회사에서 승진했다면서? 정말 축하해요. Lần này nghe nói bạn lại thăng tiến đúng không? Chúc mừng nhé
: 고마워 . 오늘은 제가 테니까 맛있는 것을 먹으로 갑시다. Cảm ơn nha, hôm nay tôi sẽ bao nên đi ăn cái gì ngon ngon đi

 

19.V + 을까 () : Dùng để khi nói lo lắng về một cái gì đó . Hiểu là : Hình như, có vẻ, nhỡ đâu...
-
비가 올까봐 우산을 가져갔어요.
Lỡ trời mưa nên tôi đã mang theo dù

20. V +
모양이다 : chỉ người nói nhìn sự vật và đánh giá khách quan, suy đoán về vấn đề nào đó .
Hiểu là : có vẻ, hình như..
-
아침을 많이 먹는 것을 보니까 지금까지 배가 아직 고픈모양이에요.
Có vẻ sáng bạn ăn nhiều quá nên tới giờ vẫn chưa thấy đói


21. V +
() 없다 / 있다: Có thể dịch là “ làm gì có chuyện đó, không thể có chuyện đó “ hay “ hoặc “ có , lẽ nào”
-
이름을 잊을 리가있니 ?
Có lẽ nào cậu quên được tên tớ sao ?

22. V +
듯하다: Thể hiện sự phán đoán, dự đoán của người nói. “Có lẽ, chắc là”
: 내일 모임에 친구들이 명쯤 올까? Ngày mai khoảng mấy bạn đến buổi họp nhỉ?
: 우리 친구들이 모두 듯해. Chắc là cả lớp mình sẽ đến đó

23. V +
() : Có thể dịch là “ có lẽ ” dùng trong trả lời

: 주말인데 다른 친구들은 하고 있을까? Cuối tuần rồi không biết mấy bạn khác đang làm gì ta?
: 글쎄 . 아마 다들 쉬고 있을걸. Để xem, có lẽ mấy bạn nghỉ ngơi hết quá

24. V +
텐데 : Thể hiện sự dự đoán, giả định, phỏng đoán, thường mang hơi hướng lo lắng, hối tiếc “có lẽ, chắc là”
-
길이 미끄러울텐데 조심하세요
Đường chắc là trơn đó nên cẩn thận nha