𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐞̣̂ 𝐃𝟐 - 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐤 𝟐 𝟏𝟎𝟎% 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠

🌷 Cơ hội xin học bổng 100% học kì đầu với Topik 2 trường Đại học Chungwoon campus Hongseong

🌷 Chỉ cần có topik 2 bạn đã đủ điều kiện apply hệ Đại học/thạc sĩ trường Đại học Chungwoon. Trường đào tạo tại 2 campus Incheon và Hongseong với các chuyên ngành như sau:

✨ Campus Hongseong: Nghệ thuật biểu diễn, du lịch khách sạn, sáng tạo tổng hợp, điều dưỡng và phúc lợi

✨Campus Incheon: Công nghệ - kỹ thuật, Kinh doanh

𝐇𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐃𝟐 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧

✨Hệ Đại học:

• Campus Hongseong: topik 2 giảm 100% học bổng kỳ đầu

• Campus Incheon: topik 2 - 20%, topik 3 - 30%, topik 4 -40%, topik 5 -50%, topik 6-100%

✨ Hệ Thạc sĩ:

• Topik 2, 3 giảm 30%

• Topik 4 trở lên giảm 40%