Được dùng khi hỏi về số lượng, giá, cự ly, trọng lượng, thời gian.

Được hiểu theo nghĩa là: Bao nhiêu? Bao nhiêu cái?

Cấu trúc:

- 값이 얼마입니까? ( Giá bao nhiêu tiền?)

원입니다. ( 10.000 won)

- 거리가 얼마입니까? (Quãng đường dài bao nhiêu ?)

15 km입니다. ( 15km)

Chú ý:

1. Hai từ 얼마 vaø 얼마나 đều có nghĩa giống nhau là “ Bao nhiêu”. Nhưng 얼마 có thể làm chủ ngữ còn 얼마나 chỉ là phó từ.

- 얼마가 부족합니까? (chủ ngữ)

- 얼마나 부족합니까? (phó từ)

2. Khi hỏi về thời gian thì đi cùng với động từ 걸리다, khi hỏi về quãng thời gian thì dùng 동안.

- 부산까지 시간이 얼마나 걸려요?

Mất bao nhiêu thời gian đến Busan?

- 얼마 동안 기다렸어요?

 Anh đợi bao lâu rồi?

Ví dụ:

- 카메라는 값이 얼마입니까?

Cái máy ảnh kia giá bao nhiêu tiền?

- 학비가 얼마예요?

Tiền học phí là bao nhiêu?

- 서울에서 천안까지 시간이 얼마나 걸려요?

Từ Seoul xuống Chonan mất bao nhiêu thời gian?

 

Nguồn: Ngữ pháp Tiếng Hàn cơ bản - Lê Huy Khoa