Cấu trúc: V + 있어요 ( Hành động đang tiếp diễn )

Khi kết hợp với các đông từ, được hiểu là thể hiện những hành động đang xảy ra trong hiện tại. Nghĩa tiếng việt có nghĩa là “ Đang làm gì đó "

Ví dụ: 만나다 + - 있어요

만나고 있어요. ( Tôi đang gặp mặt )

Thực hành:

1.알려 주다 + - 있어요 ( Tôi đang giải thích cho ai đó hiểu )

->

2.저장하다 + - 있어요 ( Tôi đang lưu lại ) (dùng cho số dt, địa chỉ nhà, …)

->

Đáp án:

  1. 알려 주고 있어요
  2. 저장하고 있어요