Có nhiều bạn hỏi mình về vấn đề đi làm thêm tại Hàn Quốc nên mình chia sẻ lại cho mọi người theo những gì mình biết nè. Nếu bạn đủ điều kiện về topik, chuyên cần, ... thì nên kí làm thêm để có thể bớt lo lắng mỗi khi cục quét BHP nhưng cũng ảnh hưởng đến những DHS làm thêm mà không đăng kí như dạo gần đây.

1. Du học sinh học tiếng(D4): Được đăng ký làm thêm sau 6 tháng

- Chưa có Topik 2: được đăng ký 10 tiếng/ tuần

- Có Topik 2:

Trường thường: 20 tiếng/ tuần;

Trường top hoặc bảng điểm xuất sắc(full A): 25 tiếng/ tuần

2. Hệ cử nhân chuyên môn:

- Chưa có Topik 3: được đăng ký 10 tiếng/ tuần

- Có Topik 3:

Trường thường: 20 tiếng trong tuần, cuối tuần không giới hạn;

Trường top/ bảng điểm TB trên B+/ topik cấp 5/ hoàn thành chương trình hội nhập xã hội: 25 tiếng trong tuần, cuối tuần không giới hạn

3. Hệ cử nhân thường

+ Năm nhất, hai:

- Chưa có Topik 3: được đăng ký 10 tiếng/ tuần

- Có Topik 3:

Trường thường: 20 tiếng trong tuần, cuối tuần không giới hạn;

Trường top/ bảng điểm trên B+/ topik cấp 5/ hoàn thành chương trình hội nhập xã hội: 25 tiếng trong tuần, cuối tuần không giới hạn

+ Năm 3,4:

- Chưa có Topik 4: được đăng ký 10 tiếng/ tuần

- Có Topik 4:

Trường thường: 20 tiếng trong tuần, cuối tuần không giới hạn;

Trường top/ bảng điểm trên B+/ topik cấp 5/ hoàn thành chương trình hội nhập xã hội: 25 tiếng trong tuần, cuối tuần không giới hạn.