Ngày đầu tiên của tháng 6 các em đang mong muốn điều gì ?

Làm một cốc Capuchino để suy nghĩ sống chậm lại một chút nhé !

Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần "tích cực", mà chỉ cần "tự nhiên". Buồn thì khóc, đói thì ăn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, cảm thấy thiếu thốn thì tìm nơi chia sẻ

인생은 항상 "적극적"일 필요는 없지만 그냥 "자연스러움"이면 돼요. 슬프면 울고, 배고프면 먹고, 피곤하면 쉬고, 부족하면 나누는 곳을 찾아요.

Chúng ta đều cần sự mạnh mẽ để tự đứng vững, nhưng cũng cần dịu dàng để mở cửa trái tim, để ánh sáng tràn vào lấp đầy những khoảng trống mềm yếu..

우리 모두는 스스로 설 수 있는 힘이 필요하지만 마음을 열기 위해, 약한 공간을 메우기 위해 빛을 받아들이는 부드러움도 필요해요.