Bảng Đánh giá TOP 20 Trường Đại học tại Hàn Quốc

 

Theo BXH của báo Jungang Ilbo

Theo năm 2019.
---------------------------------------


Top 20: Trường Đại học Sookmyung
Top 19: Trường Đại học KHKT Seoul
Top 18: Trường Đại học Kookmin
Top 17: Trường Đại học Dongguk
Top 16: Trường Đại học Busan
Top 15: Trường Đại học Konkuk
Top 14: Trường Đại học Seoul Sirip
Top 13: Trường Đại học DHNN Hankook
Top 12: Trường Đại học Inha
Top 11: Trường Đại học Ajou
----------------------------------------


Top 10: Trường Đại học Chungang
Top 9: Trường Đại học Hanyang Erica
Top 8: Trường Đại học Ehwa
Top 7: Trường Đại học Sogang
Top 6: Trường Đại học Kyung Hee
Top 5: Không có xếp hạng
Top 4: Trường Đại học Korea và Trường Đại học Yonsei
Top 3: Trường Đại học Hanyang
Top 2: Trường Đại học Sungkyunkwan
Top 1: Trường Đại học Quốc gia Seoul

 

Trong các Trường Đại học này có nhiều trường mà du học IKA liên kết trực tiếp như: Ajou, Konkuk, Inha, Chungang, Sogang, Kookmin....

Ngoài ra IKA cũng liên kết các Trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc như : Sunmoon, Chonbuk, Chonnam, Keimyung, Semyung,...

Và đặc biệt IKA là văn phòng đại diện tuyển sinh của Trường Đại học Quốc Gia Gangneung - Wonju

 

Nguồn: K-trend - Xu hướng Hàn Quốc