1. Trợ từ chủ ngữ -이/-가:

Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. “-이” được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, “-가” được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối.

가방이 있어요. ( Tôi có cặp sách )
모자가 있어요. ( Tôi có mũ )

2. Trợ từ chủ ngữ -은/는:

Trợ từ chủ ngữ “-이/가” được dùng để chỉ rõ chủ ngữ trong câu, “은/는” được dùng chỉ chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, hoặc so sánh với một chủ thể khác… “-는” được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối, “-은” được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối.

이것이 연필이에요. (Đây là một cây bút chì.)
이것은 연필이에요. ((Đây là một cây bút chì.)

한국말이 재미있어요.( Tiếng Hàn thật thú vị)
한국말은 재미있어요.( Tiếng Hàn thật thú vị)